Vyberte zariadenie
Vyberte si zariadenie
a vyberte položku Zodpovedajúce produkty
×
customer devices Moje zariadenia
customer devices

Žiadne uložené zariadenia

Vyhľadané zariadenia automaticky uložíme, zatiaľ čo ušetríte čas a prijímate programy na mieru.

Prejsť na: Moje zariadenia
added device
Vybrané zariadenie:
customer devices
Vybrané zariadenie:

Pravidlá internetového obchodu batteryempire.sk

účinné od 26.09.2022

(ďalej len „nariadenia“)

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto nariadenia upravujú práva a povinnosti týkajúce sa používania webovej stránky batteryempire.sk.pl, ktoré sú k dispozícii na doméne www.batteryempire.sk.pl, a pravidlá platné pri nákupe produktov prostredníctvom webovej stránky batteryempire.sk.

  2. Obchod batteryempire.sk funguje na adrese www.batteryempire.sk a prevádzkuje ho CSG SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom v Krakove (Poland), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, zapísaná v registri podnikateľov registra národných súdov vedenom Okresným súdom v Krakove-Śródmieście, 11. obchodnom oddelení registra národných súdov, pod číslom KRS: 0000714229, NIP (VAT EU): PL6793163992, REGON: 36929326900000, BDO: 00001114 : 350 000,00 PLN úplne splatených. Korešpondenčná adresa: Battery Empire (CSG S.A.), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov.
   Zákazníci môžu so spoločnosťou e Sklep batteryempire.sk kontaktovať túto e- mailovú adresu : [email protected]. Poplatok za telefónne spojenie s uvedeným číslom sa rovná poplatku za bežné telefónne spojenie v súlade s tarifným balíkom daného poskytovateľa služieb.

  3. Informácie poskytované na stránkach internetového obchodu alebo v prípade objednávky pri použití iných komunikačných prostriedkov na diaľku, je iba výzvou k uzatvoreniu zmluvy v zmysle § 43a občians keho zákonníku, ktorú zasiela predávajúci zákazníkovi, a nie ponukou v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka.

 2. DEFINÍCIE
  Pojmy použité v nariadeniach znamenajú:

  1. CSG - Spółka CSG SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom Kraków (Poland), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, zapísaná v registri podnikateľov registra národných súdov vedenom Okresným súdom v Krakove-Śródmieście , 11. obchodnom oddelení registra národných súdov , pod číslom KRS: 0000714229, NIP (VAT EU): PL6793163992, REGON: 36929326900000, BDO: 0000113, Základné imanie: 350 000,00 PLN úplne splatených.

  2. Zákazník - používateľ, ktorý sa riadne zaregistruje v obchode batteryempire.sk a uzavrel zmluvu s CSG , v dôsledku čoho bol vytvorený účet.

  3. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá činí s podnikateľom právne jednania, ktoré nie sú priamo spojené s jeho obchodnou alebo profesnou činnosťou.

  4. ÚČET - elektronická služba, označená individuálnym menom (login) a heslom zvoleným zákazníkom, ktorá obsahuje prostriedky poskytované predávajúcim, umožňujúce zákazníkovi využívať zvláštne funkcie alebo služby. Zákazník pristupuje k účtu prostredníctvom mena (login) a hesla po registrácii v internetovom obchode. Účet umožňuje uchovávať informácie o kontaktných údajoch zákazníka k odoslaniu výrobkov, ďalej umožňuje sledovať stav objednávok a ich históriu, rezarváciu a iné služby poskytované predávajúcim.

  5. Výrobok - hnuteľné alebo hnuteľné veci, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy.

  6. Registrácia - jednorazová činnosť zahŕňajúca vytvorenie účtu, ktorá sa vykonáva nezávisle používateľom a / alebo na žiadosť používateľa pomocou nástrojov dostupných v obchode batteryempire.sk alebo kontaktovaním horúcej linky.

  7. Sklep batteryempire.sk - online transakčná služba prevádzkovaná spoločnosťou CSG, dostupná pod doménou www.batteryempire.sk, prostredníctvom ktorej sa prezentujú produkty na predaj a ktoré umožňujú zadanie objednávky.

  8. Predajca - CSG - Spółka CSG SPÓŁKA AKCYJNA.

  9. Zmluva - dohoda o poskytovaní bezplatných elektronických služieb - uzatvorená dobrovoľne používateľom s CSG po potvrdení registrácie. Tento dokument upravuje pravidlá pre uzatváranie kúpnych zmlúv a pravidlá pre poskytovanie a využívanie služieb poskytovaných predávajúcim, prostredníctvom internetového obchodu pre svojich zákazníkov. Pravidlá stanovujú práva a povinnosti zákazníka a predávajúceho.

  10. Kúpna zmluva - kúpna zmluva v zmysle občianskeho zákonníka, týkajúca sa predaja produktov predávajúceho zákazníkovi za cenu eventuálne zvýšenú o dodatočné platby, vrátane ceny dopravy, ktorej podmienky v podrobnostiach stanovia tieto pravidlá. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, po akceptácii objednávky predávajúcim, v súlade so zásadami, ktoré sú ustanovené v týchto pravidlách. Kúpna zmluva špecifikuje najmä produkt, jeho hlavné vlastnosti, cenu, náklady na dopravu a ďalšie relevantné podmienky.

  11. Užívateľ meno - (1) fyzická osoba; alebo oprávnený zástupca; alebo (2) právnická osoba. Ak je zákazník fyzická osoba s obmedzenou svojprávnosťou, zaväzuje sa získať právne účinný súhlas svojho právneho zástupcu uzatvoriť kúpnu zmluvu o poskytovaní služieb a preukázať takýto súhlas na žiadosť predávajúceho, pritom kúpne zmluvy uzatvárané vrámci internetového obchodu majú povahu zmlúv zvyčajne uzatváraných v drobných, bežných, každodenných záležitostiach.

  12. Objednávka – vyjadrenie vôle zákazníka, smerujúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku, pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, ktorá definuje produkty, ohľadom ktorých chce zákazník uzatvoriť kúpnu zmluvu a obsahuje údaje zákazníka, nevyhnutné pre prípad uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy. Objednávky každého produktu bude považovaná za samostatnú ponuku zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

  13. OZ - zákon č 64/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

 3. PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SKLADOVANIA BATTERYEMPIRE.SK

  1. Potrebné minimálne technické podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre spoluprácu so systémom IKT používaným v obchode batteryempire.sk , vrátane uzavretia zmluvy alebo kúpnej zmluvy, zahŕňajú: (1) počítač, laptop alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) webový prehliadač: Mozilla Firefox vo verzii 17.0 a vyššej alebo Internet Explorer vo verzii 10.0 a vyššej, Opera vo verzii 12.0 a vyššej, Google Chrome vo verzii 23.0. a vyššie, Safari verzie 5.0 a vyššej. Na registráciu, uzavretie alebo predajnú zmluvu musí mať užívateľ platnú / aktívnu e-mailovú adresu, v niektorých prípadoch klávesnicu alebo iné ukazovacie zariadenie umožňujúce správne vyplnenie elektronických formulárov.

  2. Užívateľ má možnosť zadávať objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy po registrácii a vytváranie účtov a ktoré sú zhromažďované za predpokladu jeho údajov a informácií o jeho činnosti v obchode batteryempire.sk . Poskytovanie služieb v rámci účtu je bezplatné a neobmedzené. Zákazník má právo odstúpiť U- prejav uzavrel s CSG na účte kedykoľvek odoslaním vyhlásenia o ukončení na e-mailovú adresu: [email protected]. To nezahŕňa prípady, keď CSG prebieha Z ontracts vykonaných zákazníkom. V tomto prípade je účinok ukončenia zmluvy v okamihu realizácie Z ontracts.

  3. Prezeranie sortimentu batteryempire.sk Obchod nevyžaduje registráciu. Zadávanie objednávok na výrobky v sortimente obchodu batteryempire.sk.pl zo strany zákazníka je možné iba po registrácii (vytvorenie účtu).

  4. Zaškrtnutím políčka „Prečítal som si a akceptujem Pravidlá“ počas Registračného procesu, Užívateľ potvrdzuje, že si prečítal, porozumel a prijíma tieto Pravidlá a súhlasí so všetkými jeho podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

  5. Osobné údaje poskytnuté používateľom pri registrácii a následne ním zmenené pri používaní obchodu batteryempire.sk musia byť pravdivé, zákonné, najmä nesmú porušovať práva tretích osôb. Užívateľ / zákazník nie je oprávnený byť umiestnený v S Pats batteryempire.sk osobných údajov tretím osobám a obrazom tretích strán bez zákonom požadovaného povolenia alebo súhlas osoby.

  6. CSG môže , zo závažných dôvodov , zmeniť pravidlá pre použitie určeného užívateľom / klientom sa s klopem batteryempire.sk , najmä obmedzenia o prípustnom spôsobu dodania, výber platobných metód , ako aj zloženie a od amówień. Dôležité dôvody , najmä:

   1. primeraný predpoklad, že Užívateľ úmyselne koná v neprospech CSG takým spôsobom, že zadá Objednávku / Objednávky s možnosťou dobierky, a potom objednávku nedostane,

   2. primeraný predpoklad, že Používateľ úmyselne koná v neprospech CSG takým spôsobom, že využíva služby ponúkané CSG spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito nariadeniami,

   3. Existujú odôvodnené pochybnosti o správnosti a presnosti údajov poskytnutých používateľom a tieto pochybnosti sa neodstránia napriek kontaktu prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

  7. Užívateľ môže podať sťažnosť týkajúcu sa fungovania S klepu batteryempire.sk (vrátane prevádzky Účtu) do 30 dní odo dňa, keď došlo k poruchám alebo prerušeniam fungovania S klepu batteryempire.sk . Sťažnosti možno podať v elektronickej podobe zaslaním e-mailu na túto adresu: [email protected] alebo písomne ​​na adresu obchodu uvedeného v bode 1.2. Predpisy. V sťažnosti sa odporúča, aby užívateľ uviedol: svoje meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu, typ a dátum príčiny reklamácie. Odpoveď na sťažnosť CSG sa uskutoční okamžite, najneskôr do 14 dní od dátumu jej podania.

 4. DOSTUPNÉ CENY VÝROBKOV A SPÔSOBY PLATBY

  1. Ceny Produktov prezentovaných v Obchode batteryempire.sk.pl sú vyjadrené v EURO a sú brutto, to znamená, že zahŕňajú daň z tovaru a služieb (DPH). Ceny produktov nezahŕňajú náklady na dopravu. Náklady na doručenie sú vždy uvedené v obchode batteryempire.sk.pl pri zadávaní objednávky, a to aj bezprostredne pred a pri schvaľovaní a zadávaní objednávky a sú zahrnuté do celkovej hodnoty objednávky. Celková hodnota objednávky zahŕňa cenu produktu a náklady na doručenie.

  2. Faktúra s DPH sa vystavuje za každý produkt predávaný spoločnosťou CSG P. Faktúra s DPH sa doručuje elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom . Prijatie nariadení predstavuje aj súhlas so zasielaním (zdieľaním) faktúr v elektronickej forme, so zásadami opísanými v nariadeniach. Údaj o zákazníckych dát vystaviť faktúry DPH vo forme daňového identifikačného čísla a vo výlučnom vlastníctve podniku je chápaná ako vyjadrenie bude uzatvárať U reči S pivom v postavení podnikateľa.

  3. CSG si vyhradzuje právo na zmenu ceny Produktov v ponuke Obchod batteryempire.sk . Toto sa nevzťahuje na už zadané objednávky.

  4. Zákazník, ktorý nakupuje produkty ponúkané v obchode batteryempire.sk.pl, má za spôsob platby za tento produkt nasledujúce spôsoby platby:

   1. kreditné karty, platobné alebo previesť elektronické služby cez Braintree, Stripe, alebo služby PayPal (zabezpečené spojenie SSL 128 bitov);

   2. prevodom na bankový účet batteryempire.sk Obchod:
    IBAN DE75 8505 0100 0232 0589 38
    BIC WELADED1GRL
    Bank sort code 85050100

 5. POSTUP UZATVORENIA ZMLUVY O PREDAJI

  1. Informácie na webovej stránke Sklepu batteryempire.sk sú výzvou na uzavretie zmluvy. Zákazník uvedenie poradí prostredníctvom mechanizmov dostupných v S poplácává batteryempire.sk sa skladá z ponúk špecifický P stretávať podmienok definovaných v P stretávať.

  2. Po zadaní objednávky dostane zákazník od batteryempire.sk Uložený vygenerovaný e-mail potvrdzujúci registráciu Objednávky v systéme. Tento e-mail nie je rovnocenný s vyhlásením o prijatí ponuky a uzavretím kúpnej zmluvy.

  3. Kúpna zmluva sa uzatvára po tom, čo Predávajúci potvrdí dostupnosť Produktu a prijatie ponuky Zákazníka, čo bude potvrdené osobitným e-mailom zaslaným Zákazníkovi po dokončení objednávky. Zdieľanie potvrdenie, konsolidácia, zabezpečenie obsahu obsahoval U- reči predaja s následným odoslaním zákazníkovi vyššie popísaný e-mailom potvrdenie o prijatí od ontracts pre implementáciu.

  4. Miestom plnenia spojené s nákupom P roduktów v S poplácává batteryempire.sk je adresa doručenia podľa požiadaviek zákazníka.

 6. NÁKLADY NA OBJEDNÁVKU, ČAS, SPÔSOB A DODACIE NÁKLADY

  1. Výrobky sa dodávajú iba na adresy na území Slovenskej republiky.

  2. Náklady na prepravu a dodanie Produktov sa účtujú Zákazníkovi, pokiaľ kúpna zmluva neustanovuje inak. Informácie o výške nákladov a možných spôsoboch dodania sú uvedené spôsobom uvedeným v bode 4.1. Predpisov av koši obsahujúcom vybrané výrobky P.

  3. CSG vynaloží všetko úsilie, aby zaistil, že čas spracovania objednávky je pre klienta výhodný. Trvanie zmluvy závisí od dostupnosti Produktu a dodacích lehôt. Podrobné informácie o trvaní Objednávky nájdete v záložke „Čas a náklady na doručenie“.

  4. Dodacia lehota pre výrobky nie je dlhšia ako 7 dní od dátumu kúpnej zmluvy. Lehota na prijatie zásielky je zakaždým, keď je objednávka dokončená, plus čas dodania.

  5. CSG nezodpovedá za nedodanie Produktov ani za oneskorené dodanie Produktov spôsobené nesprávnym alebo nepresným poskytnutím dodacej adresy alebo e-mailovej adresy Zákazníkom. CSG si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade uvedenom v predchádzajúcej vete. Spoločnosť CSG môže okrem toho požadovať náhradu škody vo výške vzniknutých prepravných nákladov, ktorá je spôsobená nesprávnym alebo nepresným poskytnutím dodacej adresy zákazníkom.

 7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O PREDAJI

  1. Do 30 dní od prijatia objednaného produktu má spotrebiteľ právo vrátiť ho bez uvedenia dôvodu, s výhradou, že v súlade s platnými právnymi predpismi sa nemožno vzdať výhod a výrobkov, ktoré nemožno vrátiť. Pravidlá odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátane vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy, ktoré môže spotrebiteľ použiť, ako aj prípady, v ktorých právo na odstúpenie od zmluvy nemá nárok, sú uvedené v pokynoch, ktoré tvoria prílohu 1 k predpisom. (súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014)

  2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ nadobudol vlastníctvo objednaného produktu alebo keď tretia strana, ktorá nie je prepravcom a označená spotrebiteľom, nadobudla vlastníctvo objednaného produktu.

  3. Na dodržanie termínu na odstúpenie od kúpnej zmluvy postačuje, aby spotrebiteľ zaslal predávajúcemu informácie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  4. Na uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí zákazník informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú v bode 1.2 týchto pravidiel alebo e-mailom na adresu [email protected]. Spotrebiteľ môže urobiť vyhlásenie na zákonnom tlačive, ktorého príklad je pripojený k týmto predpisom).

  5. Predávajúci láskavo žiada spotrebiteľa, pokiaľ to nie je pre neho nepríjemné, aby priložil k vyhláseniu o odstúpení od zmluvy alebo k vrátenému tovaru potvrdenie alebo faktúru s DPH, pretože to môže prispieť k urýchleniu postupu vrátenia tovaru, ak bol taký doklad predložený v tradičnej (papierovej podobe) podobe. ).

  6. Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom obchodu batteryempire.sk.pl nemá právo na spotrebiteľa v súvislosti so zmluvami:

   1. poskytovanie služieb v prípade, že obchod batteryempire.sk urobili kompletný servis s výslovným súhlasom K onsumenta, ktorý bol informovaný pred poskytnutím že podľa ustanovení stratí právo na odstúpenie od zmluvy;

   2. v ktorej cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá predávajúci kontrolu, a ktoré sa môžu vyskytnúť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

   3. v ktorom je cieľom vynálezu je poskytnúť pre non-prefabrikované, vyrobené v súlade so špecifikáciami K onsumenta pracovník alebo plniť si individuálnym potrebám;

   4. pri ktorých je predmetom služby položka, ktorá sa rýchlo zhoršuje alebo má krátku trvanlivosť;

   5. v ktorých sú predmetom služby veci, ktoré sú po doručení z dôvodu svojej povahy neoddeliteľne spojené s inými vecami;

   6. v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak bol obal otvorený po doručení;

   7. pre dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, ak plnenie zmluvy začalo s výslovným súhlasom K onsumenta pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, čo ho informoval o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

  7. Spotrebiteľ v súvislosti s odstúpením od zmluvy je povinný vrátiť Predávajúcemu Produkty v nezmenenom stave, pokiaľ nebola nevyhnutná zmena v rozsahu bežného používania.

  8. Výrobky by mali byť vrátené okamžite, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní od informovania Predávajúceho o odstúpení spotrebiteľa od kúpnej zmluvy.

  9. Spotrebiteľ hradí všetky priame náklady na vrátenie výrobkov P (napr. Balenie, bezpečnosť, odoslanie).

  10. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu vráti všetky platby prijaté, vrátane nákladov na dodávku Produktu (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu spotrebiteľa dodania iný ako najlacnejší pravidelnú dodávkou ponúkané v obchode batteryempire.sk pre P stretávať) okamžite, a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúci bol informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa o výkone práva na odstúpenie od tejto zmluvy. S przedawca môže odmietnuť náhradu až do doručenia tohto produktu , alebo až po dodaní Sellers dôkaz jeho odkazy, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

  11. Predajca vráti platbu rovnakými spôsobmi platby, aké použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným riešením . Spotrebiteľ v žiadnom prípade nenesie v súvislosti s týmto výnosom žiadne poplatky.

 8. POSTUPY SŤAŽNOSTI

  1.  Predajca vynakladá maximálne úsilie, aby zabezpečil, že ponúkané produkty budú najvyššej kvality a vyjadruje nádej, že zakúpený produkt bude bezchybne fungovať počas celého jeho životného cyklu.

  2. V prípade akýchkoľvek nedostatkov bude predávajúci na žiadosť zákazníka iniciovať reklamačné konanie uvedené v nasledujúcich oddieloch týchto predpisov.

  3. Predávajúci poskytuje technickú podporu e-mailom (e-mailová adresa: [email protected]).

  4. Predávajúci zodpovedá za vady produktu na základe platných právnych predpisov. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami §  488 a nasl.  občianskeho zákonníka).

  5. Reklamácie v rámci záruky môžu byť podané v elektronickej forme alebo písomne ​​na adresu predávajúceho uvedenú v kapitole 1. 2. Predpisy.

  6. Spotrebiteľ môže podať reklamáciu v rámci záruky počas 2 rokov od dátumu prijatia Produktu.

  7. Za účelom uplatnenia záručných práv by mal Zákazník poskytnúť Predávajúcemu :

   1. defektné P rodukty spolu s prvkami množiny a záručnom liste, ak boli vydané; pokiaľ je to možné, v pôvodnom obale alebo náhradnom obale zabezpečujúcom bezpečnú prepravu tovaru;

   2. ak je to možné, vyplnené vyhlásenie o sťažnosti umožňujúce identifikáciu odosielateľa produktu. Predajca odporúča používanie formulára, nie je však povinný;

   3. ak je to možné, doklad o kúpe (napr. potvrdenie alebo faktúra), ak bol poskytnutý v papierovej podobe.

  8. Zákazník má právo požadovať zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy, pokiaľ predávajúci okamžite a bez zbytočných ťažkostí pre zákazníka nevymení chybný produkt bez vád alebo odstráni vadu. Toto obmedzenie neplatí, ak už Produkt bol nahradený alebo opravený Predávajúcim alebo Predávajúci nenahradil Produkt výrobkom bez vád alebo ak túto vadu neodstránil.

  9. Predávajúci uzná reklamáciu v rámci záruky do 14 dní od dátumu prijatia v správnom formáte. Ak predávajúci do 14 dní neodpovie na požiadavky zákazníka, znamená to, že žiadosti boli považované za opodstatnené.

 9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA NEZÁVISLÝCH ZÁKAZNÍKOV

  1. Táto kapitola (9.) predpisov a ustanovenia v nej obsiahnuté sa vzťahujú iba na zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

  2. CSG si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, do 14 dní od jej uzavretia. K odstúpeniu od kúpnej zmluvy v tomto prípade môže dôjsť bez uvedenia dôvodu a nevznikajú žiadne nároky zo strany zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom voči CSG.

  3. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže CSG uvaliť obmedzenia na dostupné spôsoby platby vrátane požadovania predčasného splatenia platby vcelku alebo sčasti, bez ohľadu na spôsob platby zvolený zákazníkom a skutočnosť, že sa uzavrela kúpna zmluva.

  4. Po uvoľnení Produktu prostredníctvom CSG prepravcovi získa Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, výhody a bremená spojené s Výrobkom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia Produktu. V takom prípade spoločnosť CSG nezodpovedá za žiadne straty, chyby alebo škody na produkte, ktoré vzniknú jeho prijatím na prepravu až do jeho doručenia zákazníkovi a za oneskorenie pri dodávke zásielky.

  5. Občianskeho zákonníka (konsolidované znenie, Vestník zákonov, položka 1145, v znení neskorších predpisov), je vylúčená zodpovednosť CSG vyplývajúca zo záruky za Výrobok voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.

  6. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže CSG vypovedať dohodu s okamžitou účinnosťou a bez uvedenia dôvodov zaslaním zákazníkovi príslušné vyhlásenie v akejkoľvek podobe.

  7. Ani CSG, ani jej zamestnanci, splnomocnení zástupcovia ani zástupcovia nezodpovedajú Zákazníkovi, jeho subdodávateľom, zamestnancom, oprávneným zástupcom a / alebo zástupcom za akékoľvek škody, vrátane ušlého zisku, pokiaľ škoda nebola spôsobená úmyselne.

  8. V každom prípade stanovenia zodpovednosti spoločnosti CSG, jej zamestnancov, splnomocnených zástupcov a / alebo splnomocnencov je táto zodpovednosť voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na jeho právny základ obmedzená - ako súčasť jednej pohľadávky, ako aj všetkých pohľadávok celkom. - do výšky zaplatenej ceny a nákladov na doručenie podľa poslednej kúpnej zmluvy, ale najviac do výšky 250 EUR.

  9. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi CSG a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, podliehajú súdu, ktorý má súdnu právomoc nad sídlom CSG.

  10. Vo vzťahu k zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže CSG kedykoľvek zmeniť a doplniť nariadenia na základe všeobecne platných právnych predpisov.

 10. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Osobné údaje poskytnuté používateľom / zákazníkom v obchode batteryempire.sk.pl (vrátane procesu registrácie, používania obchodu batteryempire.sk.pl, pri nákupoch) spracúva spoločnosť Paweł Ochyński CSG SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom v Krakove, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, zapísaná v registri podnikateľov registra národných súdov vedenom Okresným súdom v Krakove-Śródmieście, 11. obchodnom oddelení registra národných súdov, pod číslom KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 36929326900000, BDO: 00001114 : 350 000,00 PLN úplne splatených. Korešpondenčná adresa: Battery Empire (CSG S.A.), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Krakov, Poland - správca údajov.

  2. Zverejnenie osobných údajov klientom je dobrovoľné, je však potrebné na založenie účtu, využívanie špecifikovaných online služieb alebo na uzavretie kúpnej zmluvy.

  3. Prezrite si zásady ochrany osobných údajov pri používaní osobných údajov ako súčasť tohto dokumentu: https://batteryempire.sk/content/2-pravne-upozornenie

 11. MIMORIADNE SPÔSOBY PREŠETROVANIA REKLAMÁCIÍ

  1. Využívanie mimosúdneho posudzovania sťažností a ich nápravy je dobrovoľné. Nasledujúce nariadenia slúžia iba na informačné účely a nezakladajú povinnosť CSG používať mimosúdne riešenie sporov.

  2. Obchod Batteryempire.sk.pl informuje, že spotrebiteľ sa môže rozhodnúť využiť pomoc orgánov ochrany spotrebiteľa (napr. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mierová 19 SK-827 15 Bratislava; Európske spotrebiteľské centrum Európske spotrebiteľské centrum Slovensko Mierová 19 SK-827 15 Bratislava).

  3. Platforma online riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikmi na úrovni EÚ (platforma RSO) je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  4. Predávajúci je oprávnený k predaju produktov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva vrámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním ZOS.

 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Popisy produktov, fotografie, grafické materiály, logá a ďalší obsah obsiahnutý v obchode batteryempire.sk.pl sú chránené vlastníctvo CSG. Ich kopírovanie alebo použitie akýmkoľvek spôsobom, najmä zdieľanie na iných webových stránkach, vyžaduje písomný súhlas CSG.

  2. Užívateľ nemá povolené poskytovať nelegálny obsah.

  3. Na otázky týmito pravidlami výslovne neupravené sa vzťahuje slovenské právo, najmä zákon č 64/1964 Z.z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (OZ), zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ZOS), zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

  4. Voľba slovenského práva na základe týchto pravidiel nemá vplyv na ochranu práv spotrebiteľa na základe ustanovení, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou medzi predávajúcim a spotrebiteľom, podľa zákona aplikovateľného v prípade neexistencie tejto voľby.

  5. V prípade zmeny týchto pravidiel bude CSG informovať používateľov na webovej stránke batteryempire.sk a zaslaním registrovaných zákazníkov na e-mailovú adresu, ktorá je priradená k ich účtu, na oznámenia o zmenách predpisov. Zmenené a doplnené nariadenia nadobúdajú účinnosť v deň uvedený v jeho zmene a doplnení, nie neskôr ako 7 dní odo dňa jeho oznámenia zo strany Store batteryempire.sk, s výhradou, že zmeny technickej a informačnej povahy alebo také, ktoré neovplyvnia zhoršenie situácie používateľov / zákazníkov môže sa vyskytnúť kratšie. Na zákazníkov, ktorí zadali objednávku pred nadobudnutím účinnosti nových predpisov, sa až do vykonania uvedenej objednávky vzťahujú platné nariadenia. Zmenené a doplnené nariadenia sú záväzné pre zákazníka, ktorý neukončí dohodu pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmenených a doplnených predpisov.

  6. Tieto nariadenia nadobúdajú účinnosť dnom 26.09.2022

Príloha č. 1

Do 30 dní od prijatia balíka môžete odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Ak tak urobíte, vrátime vám všetky platby prijaté od vás. Ak chcete nákup zrušiť, informujte nás o svojom rozhodnutí. Toto vyhlásenie môže urobiť spotrebiteľ na zákonnom tlačive, ktorého vzor je pripojený ako príloha 2 k zákonu o právach spotrebiteľa a je možné ho stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz:

V záujme zlepšenia procesu výberu odporúčame vyplniť formulár správne a odoslať ho na túto e-mailovú adresu: [•]

Balík pošlite na túto adresu:

Battery Empire (CSG S.A.)

Green Cell

ul. rtm. Witolda Pileckiego 8,

32-50 Skawina.

UPOZORNENIE!

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy:

 1. na poskytovanie služieb, ak sme službu vykonali v plnom rozsahu s Vaším výslovným súhlasom;

 2. v ktorej je cena P stretávať závisí od kolísania cien na finančnom trhu, nad ktorým vykonávajú kontrolu, a ktorá môže pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy sa vyskytujú;

 3. v ktorom je predmetom služby nevyrobený tovar vyrobený podľa vašej špecifikácie alebo slúžiaci na splnenie vašich individuálnych potrieb;

 4. u ktorých je predmetom služby položka, ktorá sa rýchlo zhoršuje alebo má krátku dobu použiteľnosti;

 5. v ktorom je predmetom služby zásielka dodaná v zapečatenom obale, ktorý sa po otvorení obalu nemôže vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny, ak bol obal otvorený po dodaní;

 6. v ktorých sú predmetom služby veci, ktoré po doručení sú z dôvodu svojej povahy neoddeliteľne spojené s inými vecami;

 7. v ktorom sú predmetom služby alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, nad ktorým nemáme kontrolu;

 8. v ktorom sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak bol obal otvorený po doručení;

 9. za dodanie digitálneho obsahu, ktorý sa neuloží na hmotnom nosiči, ak sa poskytovanie služby začalo s vaším výslovným súhlasom, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

ODSTÚPENIE ZMLUVY - vzor

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príjemcu: BATTERY EMPIRE (CSG S.A.), ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, Poľsko

e-mail: [email protected]

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

1) .....................................................................................................

2) .....................................................................................................

 

Dátum dodania tovaru: ..................................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: .............................................................

 

Adresa spotrebiteľa: ................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 

Číslo objednávky: * ..................................................................................................

Číslo faktúry: * ..........................................

Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo:**

 

..........................................

 

Dátum ..............

   

(*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné.

(**) V prípade, že kupujúci neuvedie číslo účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov, tieto mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v tomto odstúpení od zmluvy


staré predpisy pdf