Vyberte zariadenie
Vyberte si zariadenie
a vyberte položku Zodpovedajúce produkty
×
Moje zariadenia

Žiadne uložené zariadenia

Vyhľadané zariadenia automaticky uložíme, zatiaľ čo ušetríte čas a prijímate programy na mieru.

Prejsť na: Moje zariadenia
Vybrané zariadenie:

Vybrané zariadenie:

PRAVIDLA AKCIE „Zľavový kód – Newsletter” 

na stránke www.batteryempire.sk

§ 1. DEFINÍCIE

Použité v týchto pravidlách pojmy a názvy znamenajú:  

 1. Organizátor – CSG Spółka Akcyjna so sídlom v Krakove, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, zapísaná do registra podnikateľov Národného súdneho registra Poľskej republiky, vedeného Okresným súdom pre Krakow-Śródmieście v Krakove, XI. Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS: 0000714229, DIČ: 6793163992, IČO: 369293269, BDO: 000011314, základné imanie: 350.000,00 PLN, splatené v plnom rozsahu. Korešpondenčná adresa: ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, e-mailová adresa: [email protected]

 2. Obchod – internetový obchod fungujúci na adrese www.batteryempire.sk;

 3. Produkty – elektronické príslušenstvo a spotrebná elektronika, najmä značky Green Cell, ponúkané na predaj v Obchode;

 4. Akcia – organizovaná Organizátorom v Obchode, spočívajúca v udelení Účastníkovi Akcie zľavového kódu v hodnote 10% z bežnej Predajnej ceny brutto Produktov, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke Obchodu v Dobe trvania Akcie;  

 5. Doba trvania Akcie – obdobie, v ktorom Účastník Akcie sa môže zúčastniť na Akcii;

 6. Zákazník – fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom, a ktorá sa zúčastňuje na Akcii; po splnení podmienok Akcie sa stáva Účastníkom Akcie;

 7. Pravidla – tieto Pravidla určujúce pravidla usporiadania Akcie, najmä pravidla, podľa ktorých bude Zákazníkovi udelená zľava.

 

§ 2. PODMIENKY AKCIE

 1. Akcia platí do odvolania. 

 2. Účastník Akcie môže využiť Zľavu v súlade s pravidlami určenými v týchto Pravidlách v lehote 1 roku od jej obdržania.

 3. Akcia je určená pre osoby, ktoré sa zaregistrovali k Službe Newsletter, ktorú ponuka Organizátor, a uviedli pre tento účel svoju mailovú adresu, a týmto vyjadrili súhlas s obdržaním obchodných informácii týkajúcich sa nových výrobkov, aktuálnych ponúk a špeciálnych udalosti na uvedenú e-mailovú adresu. 

 4. Po tom čo Zákazník klikne na obdržaný od Organizátora odkaz potvrdzujúci registráciu k  Newsletteru, Organizátor automatický pošle Zákazníkovi správu e-mail so zľavovým kódom.

 5. Účasť na Akcii je dobrovoľná a bezplatná.

 6. Akcia sa týka iba nákupov realizovaných v Obchode počas doby jej trvania.

 7. Akcia sa nevzťahuje na:

  1. zľavnené Produkty (t. j. Produkty, ktorých cena bola znížená Organizátorom),

  2. Produkty, na ktorých cenu sa už vzťahujú poukážky, vouchery, akcie, zľavy, alebo iné mimoriadne cenové alebo produktové ponuky,

  3. Produkty vylúčené z akcii, ktorých zoznam sa nachádza v Prílohe č. 1 k Pravidlám, dostupnej na odkaze: https://batteryempire.sk/content/95-regelungen-der-newsletter-promotion

 8. Aby sa zúčastniť na akcii Zákazník vykoná nasledujúce činnosti:

 1. vyjadrí súhlas s obdržaním obchodných informácii, v tom Newsletter elektronickou cestou,

 2. oboznámi sa a akceptuje tieto Pravidla,

 3. vykoná počas Doby trvania Akcie nákup Produktov, na ktoré sa vzťahuje Akcia, 

 4. pred zadaním objednávky – uvedie v sekcií Košík zľavový kód, ktorý Účastník Akcie obdržal od Organizátora, a stlačí tlačidlo „Uplatní” [„Zastosuj”]. 

 1. Udelenie zľavy spočíva v tom, že bežná cena za Produkt alebo Produkty nakúpené Účastníkom Akcie v Obchode bude znížená o výšku zľavového kódu, t. j. o hodnotu 10% počítanú od plnej, bežnej ceny Produktu alebo Produktov. Zľavový kód neznižuje prípadné poštovné, ktoré Účastník Akcie znáša v plnej výške.

 2. Počas Doby trvania Akcie môže Účastník Akcie využiť zľavový kód iba jeden raz. 

 3. Udelený Organizátorom v rámci Akcie zľavový kód nepodlieha vyplateniu v peniazoch ani výmene na akýkoľvek iný platobný prostriedok a má neprenositeľný charakter.

 

§ 3. VRÁTENIE A VÝMENA PRODUKTOV

 1. Produkty nakúpené Zákazníkom v rámci Akcie podliehajú vráteniu alebo výmene podľa pravidiel, ktoré platia v Obchode. 

 2. V prípade vrátenia Účastníkom Akcie Produktu nakúpeného v rámci Akcie, Organizátor vráti cenu skutočne zaplatenú za Produkt (t. j. cenu zníženú o hodnotu Zľavy).

 3. Ustanovenia týchto Pravidiel neporušujú ani neobmedzujú právo na reklamáciu spojenú so zodpovednosťou za vadu alebo zárukou ani inými všeobecne platnými právnymi predpismi.

 

§ 4. SŤAŽNOSTI 

 1. Všetky prípadné sťažnosti spojené s priebehom Akcie, môže Účastník Akcie nahlasovať v lehote 30 dní od dňa nakúpenia Produktov alebo od dňa pokusu o nakúpenie Produktov.

 2. Sťažnosť treba podať na Organizátora písomne, najlepšie doporučeným listom, na adresu Organizátora uvedenú v §1 Pravidiel alebo e-mailovú adresu, s poznámkou „Kod rabatowy [Zľavový kód]– Newsletter”.

 3. Sťažnosť by mala obsahovať meno a priezvisko, korešpondenčnú adresu Zákazníka a popis okolnosti, ktoré tvoria základ sťažnosti.

 4. Organizátor preskúma sťažnosť v lehote 14 dní od dňa jej doručenia. Zákazník bude upovedomený o výsledku riešenia sťažnosti doporučeným listom zaslaným na korešpondenčnú adresu alebo e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v sťažnosti.

 

 § 5. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je CSG S.A. (Spoločnosť) so sídlom v (30-509) Krakove pri ul. Kalwaryjskiej 33.

 2. Prevádzkovateľa môžete kontaktovať v každej záležitosti týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom správy na e-mailovú adresu [email protected]

 3. Prihlásením k Akcii Zákazník vyjadruje súhlas so spracovaním Organizátorom osobných údajov, ktoré Zákazník uviedol v súvislosti s účasťou v Akcii. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich nedostatok znemožní účasť v Akcii.

 4. Vaše osobné údaje budú spracúvane:

  1. za účelom umožnenia účasti v Akcii, až do uplynutia premlčania nárokov Zákazníkov spojených s účasťou v Akcii, a v prípade udelenia Zákazníkom dodatočného, fakultatívneho súhlasu, aj na marketingové účely, až do zrušenia takéhoto súhlasu - na základe článku 6 ods. 1 písmeno a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (Nariadenie 2016/679),

  2. pre účely splnenia právnych povinnosti, ktoré pre Spoločnosť vyplývajú so všeobecné platných právnych predpisov – právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1  písmeno c Nariadenia 2016/679,

  3. pre analytické a štatistické účely – právnym základom spracúvania je právne opodstatnený záujem Spoločnosti (článok 6 ods. 1 písmeno f Nariadenia 2016/679). Opodstatneným záujmom Spoločnosti je sledovanie analýzy výsledkov vedenej hospodárskej činnosti,

  4. za účelom realizácie právne opodstatneného záujmu Spoločnosti spočívajúceho v prípadnom zistení alebo uplatňovaní nárokov alebo v obrane proti nárokom – právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písmeno f Nariadenia 2016/679. 

 5. Vaše osobné údaje budú poskytované:

  1. dodávateľom informatických systémov a IT služieb,

  2. subjektom, ktoré poskytujú Spoločnosti služby nevyhnutné na vykonanie uzatváranej s Vami zmluvy, také ako riešenie reklamácii, účtovné služby, fakturovanie a vyúčtovanie zmlúv, skúmanie kvality obsluhy, vymáhanie pohľadávok, právne, analytické a marketingové služby,

  3. poštovým operátorom a kuriérom,

  4. bankám a dodávateľom služieb elektronických platieb v rozsahu realizácie platieb;

  5. organom oprávneným k obdržaniu Vašich údajov na základe právnych predpisov.

 6. Vaše osobné údaje budú spracúvané po Dobu trvania Akcie. Lehota spracúvania osobných údajov môže byť za každým predlžená o lehotu premlčania nárokov, ak spracúvanie osobných údajov bude nevyhnutné kvôli vymáhaniu prípadných nárokov alebo kvôli obrane Spoločnosti pred takýmito nárokmi. Po tejto lehote údaje budú spracúvané iba v rozsahu a po dobu požadovanú právnymi predpismi, v tom čísle predpismi o účtovníctve. V rozsahu, v akom sú údaje spracúvane za účelom posielania Vám marketingových informácii, budú spracúvané do času podania námietky proti takémuto spracúvaniu. 

 7. Každý z udelených súhlasov je možné zrušiť v ľubovoľnom momente. Zrušenie súhlasu nemá dopad na súlad s právom spracúvania údajov, ktoré bolo vykonané pred zrušením súhlasu. Kvôli dôkazovým účelom Spoločnosť prosí o rušenie súhlasu v písomnej alebo elektronickej podobe.

 8. Máte právo na: prístup k obsahu údajov a dožadovanie sa ich opravenia, odstránenia, obmedzenia ich spracúvania, právo preniesť údaje a právo podať námietku proti spracúvaniu údajov.

 9. Prislúcha Vám aj právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov, t. j. Predsedu Úradu ochrany osobných údajov (ul. Stawki 2, Warszawa), ak si myslite že spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje predpisy Nariadenia 2016/679.

 10. Prislúcha Vám aj právo podať námietku ohľadne spracúvania osobných údajov za účelom posielania Vám marketingového obsahu. Navyše ohľadne spracúvania osobných údajov pre účely stanovené v bodoch 3c, 3d máte právo podať námietku z príčin spojených s Vašou mimoriadnou situáciou. Kvôli dôkazovým účelom Spoločnosť prosí o podávanie námietok v písomnej alebo elektronickej podobe. 

 

§ 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1. Základom uskutočnenia Akcii sú ustanovenia Pravidiel a platné právne predpisy. 

 2. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Akcie v prípade výskytu dôležitej príčiny chápanej ako:

  1. Zmena právnych predpisov upravujúcich podmienky, pravidla a organizáciu uskutočnenia Akcie, ktoré majú dopad na vzájomné práva a povinnosti Organizátora a Účastníkov Akcie,

  2. Zmena spôsobu uskutočnenia Akcie spôsobená technickými podmienkami alebo zavedenie nových, úpravu, zrušenie Organizátorom doterajších funkcií služby Newsletter. 

 3. V prípade zavedenia zmeny Pravidiel Akcie, Organizátor bude Zákazníkov informovať o zmene prostredníctvom zverejnenie úplného znenia Pravidiel Akcie v Obchode. 

 4. Zmenené Pravidla nadobúdajú platnosť po uplynutí štrnástich dni od zverejnenia úplného znenia Pravidiel. K Zľavám, ktoré zachovávajú platnosť v momente zmeny Pravidiel, sa uplatňujú Pravidla v ich doterajšom znení.

 5. S výnimkou situácii, v ktorých Účastník Akcie alebo Zákazník využíva prislúchajúce mu ako spotrebiteľovi právo podať žalobu alebo spoliehať sa na právo štátu, v ktorom Zákazník má bydlisko, tieto Pravidlá podliehajú poľskému právu, a Účastník Akcie alebo Zákazník súhlasí s podrobením sa nevýlučnej jurisdikcie poľských súdov za účelom riešenia sporov.

 6. Zákazník alebo Účastník Akcie má právo presmerovať spor na európsku platformu internetového riešenia sporov na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 7. Pravidla sú dostupné v Obchode na odkaze  https://batteryempire.sk/content/95-regelungen-der-newsletter-promotion A v sídle Organizátora.

 8. Pravidla nadobúdajú platnosť dňa 15.08.2022.

 

 

 

Príloha 1

Produkty vylúčené z propagačnej akcie:

AK61

AK50

AK75

CHARGC08

ESGC01

EV07

EV08

EV09

EV10

EV11

EV12

EV13

EV14

EV15

EV15RFID

EV16

EV17

EV18

EV19

EV20

EV21

EVSTND01

INV01UK

INV02UK

INV03UK

INV04UK

INV05UK

INV06UK

INV08UK

INV09UK

INV10UK

INV11UK

INV12UK

INV14UK

INV16UK

INV17UK

INV18UK

INV20UK

INV23UK

INV26UK

INV28UK

INV29UK

INV30UK

KB02ES

KB04FR

KB06IT

KB08DE

KB08ES

KB09ES

KB138DE

KB138ES

KB21ES

KB227FR

KB228DE

KB26ES

KB298DE

KB29DE

KB312DE

KB31DE

KB51ES

KB64FR

KB70ES

KB82ES

UPS01LCDUK

UPS03UK

UPS05UK

UPS01LCD

UPS02

UPS03

UPS04

UPS05

UPS06

UPS07

UPS08

UPS09

UPS10

UPS13

UPS14

UPS15

UPS17

PBGC04

CB05+ADCB23

CB06+ADCB03

CB08+ADCB39

CB11+ADCB14

CB13+ADCB43

CB20+ADCB24

CB22+ADCB18

CB23+ADCB29

CB23+ADCB36

CB24+ADCB19

CB29+ADCB10

CB30+ADCB10

CB31+ADCB06

CB32+ADCB16

CB33+ADCB08

CB33+ADCB32

CB34+ADCB42

CB36+ADCB22

CB37+ADCB07

CB38+ADCB07

CB39+ADCB40

CB42+ADCB34

CB42+ADCB37

CB44+ADCB04

CB44+ADCB31

CB45+ADCB01

CB46+ADCB15

CB48+ADCB13

CB49+ADCB30

CB52+ADCB05

CB53+ADCB17

CB54+ADCB09

CB55+ADCB12

CB55+ADCB33

CB56+ADCB11

CB59+ADCB28

CB61+ADCB38

CB64+ADCB27

CB65+ADCB25

CB67+ADCB02

CB71+ADCB35

CB72+ADCB26

CB74+ADCB20

PT128

PT209

PT219

PT172

PT38

PT205

PT129

PT69

PT166

PT173

PT165

PT249

PT131

PT241

PT174

PT152

PT102

PT128

PT168

PT171

PT151

PT178

CHARGPT11

PT222

CHARGPT07

CHARGPT10

PT203

PT103

PT213

PT272

PT278

PT194

PT37

PT16

PT244

PT42

CHARGPT20

PT08

INVSOL01

INVSOL02

INVSOL03

INVSOL04

EBIKE01STD

EBIKE02STD

EBIKE03STD

EBIKE04STD

EBIKE05STD

EBIKE06STD

EBIKE07STD

EBIKE08STD

EBIKE09STD

EBIKE12STD

EBIKE13STD

EBIKE15STD

EBIKE17STD

EBIKE19STD

EBIKE20STD

EBIKE21STD

EBIKE22STD

EBIKE23STD

EBIKE24STD

EBIKE25STD

EBIKE26STD

EBIKE27STD

EBIKE28STD

EBIKE29STD

EBIKE31STD

EBIKE33

EBIKE35U

EBIKE36STD

EBIKE37U

EBIKE38U

EBIKE39U

EBIKE40

EBIKE42

EBIKE43

EBIKE44

EBIKE45STD

EBIKE46STD

EBIKE47STD

EBIKE47U

EBIKE48STD

EBIKE49STD

EBIKE49U

EBIKE50STD

EBIKE51STD

EBIKE52STD

EBIKE53STD

EBIKE54STD

EBIKE57STD

EBIKE58U

EBIKE61STD

EBIKE62STD

EBIKE63STD

EBIKE66STD

EBIKE67STD

EBIKE68STD

EBIKE69STD

EBIKE70STD

EBIKE71STD

EBIKE72STD

EBIKE73STD

EBIKE74STD

EBIKE76STD

EBIKE77STD

EBIKE78STD

EBIKEGCF01

EBIKEGCF02

EBIKEGCF03

CAV07

CAV08

CAV09

CAV10

CAV11

CAV13

CAV03

CAV14

CAV12

 


Táto webová stránka používa súbory cookie a nezhromažďuje automaticky žiadne informácie okrem údajov obsiahnutých v týchto súboroch (tzv. „cookies“).
OK